Winst verhogen en toch binnen het prijsplafond elektriciteitsmarkten blijven?

Winst verhogen en toch binnen het prijsplafond elektriciteitsmarkten blijven?

Prijsplafond dall e
Dit is een door AI gegenereerde foto in van Gogh stijl.

Tijdelijk prijsplafond elektriciteitsmarkten

Ook Nederland zal een tijdelijk prijsplafond elektriciteitsmarkten toepassen. Vooralsnog geldt het prijsplafond voor de periode van 1 december 2022 tot en met 30 juni 2023. Dit prijsplafond is ingesteld op EUR 130/MWh. Alle inkomsten boven dit platfond moeten voor 90% worden afgedragen. Deze regeling is van toepassing op alle productie-installaties met een vermogen groter dan 1MWp. Naar schatting gaat het om 1500 installaties.

De gegevens in deze post zijn gebaseerd op de kamerbrief van 30 november 2022

Het prijsplafond gaat gelden voor wind, zon, waterkracht, biogas, afval en kernenergie. Alle inkomsten die op maandbasis hoger dan EUR 130/MWh zijn worden belast met 90%. Voor biomassa geldt een tarief van EUR 240/MWh. Doordat er op maandprijs gemiddelden wordt gehandeld wordt voorkomen dat productie-installaties tijdelijk worden stilgelegd als ze zouden reageren op uurwaarden.

Het inkomensplafond zal gelden voor de periode 1 december 2022 tot en met 30 juni 2023. De EU-Verordening biedt wel de mogelijkheid om het prijsplafond te verlengen na 1 juli 2023. Uiterlijk 30 april 2023 wordt besloten of de EU-Verordening wordt verlengd.

Inkomsten zijn daadwerkelijke inkomsten

Het prijsplafond richt zich op inkomen en niet op winst. Kosten blijven dus buiten beschouwing. Daarnaast is in de EU-Verordening bepaald dat het plafond alleen mag gelden voor gerealiseerde marktinkomsten. Inkomsten die zijn afgedekt tegen schommelingen op de groothandelsmarkt voor elektriciteit buiten beschouwing moeten blijven.

Productie-installaties met een SDE-beschikking

Voor productie-installaties met een SDE beschikking en met een basisbedrag dat hoger is dan 130 euro/MWh, zal de hogere prijs gelden als inkomensplafond. Op die manier wordt het investeringsklimaat gewaarborgd en zijn er geen aanpassingen aan de SDE++ nodig. In Nederland zijn circa 100 productie-installaties die een SDE beschikking hebben gekregen met een hoger basisbedrag dan 130 euro/MWh.

Inkomsten uit balanceringsmarkt uitgezonderd

In de EU-verondening staat expliciet vermeld dat de inkomsten uit de balanceringsmarkt zijn uitgezonderd. Dit omdat de effecten nog onduidelijk zijn en voorkomen moet worden dat er nadelige effecten zijn.

TenneT zet de balanceringsmarkt in om kleine afwijkingen tussen invoeding en
onttrekking aan het elektriciteitsnet op elk moment in evenwicht te houden. De
kosten om onbalans te herstellen worden doorbelast aan degene die de onbalans
veroorzaakt. Daarnaast zet TenneT redispatch in om transportproblemen in het
net op te lossen. Bij redispatch wordt aan de ene kant van het knelpunt meer
elektriciteit geproduceerd of minder afgenomen en aan de andere kant van het
knelpunt precies andersom. TenneT betaalt de kosten van redispatch.
Ondanks dat de volumes van de geproduceerde elektriciteit op de
balanceringsmarkt en de elektriciteit die wordt ingezet voor redispatch relatief
gering zijn, is de keuze om deze wel of niet uit te zonderen een belangrijke
keuze voor de leveringszekerheid. Dit geldt des te meer, nu komende winter in
Europa een beheersbare maar krappe situatie voor de elektriciteitsvoorziening
wordt voorzien. Omdat niet goed is in te schatten wat het effect van het
inkomstenplafond op het gedrag van marktpartijen op deze markten gaat zijn, wil
Nederland geen risico lopen en zondert het marktinkomsten uit verkoop van
elektriciteit op deze markten uit van de heffing. Marktinkomsten uit de
balanceringsmarkt en redispatch vallen hiermee niet onder de heffing.
Niettemin willen wij in het wetsvoorstel bezien in hoeverre er een mogelijkheid is
in te bouwen om alsnog te besluiten om vanaf een zeker moment één of meer van
deze markten niet meer uit te zonderen, omdat er als gevolg van de
implementatie van deze heffing bijvoorbeeld teveel toestroom van elektriciteit
naar één of meer van die markten plaatsvindt, om te voorkomen dat deze
toestroom op zichzelf leidt tot risico’s voor de leveringszekerheid. Om die reden
zullen wij TenneT en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vragen deze
markten goed te monitoren.

Kamerbrief 30 november 2023

Winst verhogen en toch binnen het prijsplafond blijven?

Omdat de balanceringsmarkten buiten het prijsplafond blijven, blijft het aantrekkelijk om curtailment toe te passen bij negatieve elektriciteitsprijzen. De Teleport kan dit realiseren. Er kunnen inmiddels meer dan 200 verschillende protocollen direct aangestuurd worden zoals Huawei, Sungrow, SMA, Solaredge, Enercon.

Withthegrid Teleport
De Withthegrid Teleport om Enercon wind turbines te schakelen

Ook geïnteresseerd om curtailment toe te passen?

Wij helpen je graag met onze slimme Teleport. Samen kunnen we de energievoorziening verduurzamen en efficiënter maken! Ook geïnteresseerd? Of benieuwd naar andere use cases? Neem contact met ons op!

withthegrid logo preloader